laatste aanpassing: 1/2/2023 – v1.0

 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Something Green bv met maatschappelijke zetel te Blindestraat 24, 2800 Mechelen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0797.682.765. (hierna: “Something Green”).

 

1. Toepassingsgebied 

Something Green verhuurt duurzame baby-uitzet via haar website www.somethinggreen.be (hierna: “de Website”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Something Green aan jou als consument via onze Website.  

Het plaatsen van een bestelling op de Website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de Website. We bezorgen je samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering ook een kopie van deze Algemene Voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld weergegeven in de productbeschrijving op de Website. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen. 

 

2. Aanbod en bestelling 

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 

Op elke productpagina vind je een zo volledig en nauwkeurig mogelijke beschrijving van de goederen die je kan huren. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van (product)afbeeldingen, dan zijn die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen, tenzij we ons overduidelijk vergist hebben. In dat geval zijn we niet gebonden door ons aanbod. 

Om in te tekenen op het huren van een bepaald goed, voeg je het goed toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens, facturatiegegevens en het bezorgadres in of je kiest voor levering in ons afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een gelijkaardige vermelding. 

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betaling hebben ontvangen. Indien de uitgever van je bankkaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder kunnen we niet aanvaarden of verwerken.  

Indien het door jou bestelde goed niet meer beschikbaar zou zijn, kunnen we jou ook een ander goed van gelijke soort, functionaliteit en kwaliteit leveren tenzij je zou kunnen aantonen dat het gehuurde goed zodanig afwijkt van het geleverde goed dat je niet meer tot nakoming kan verplicht worden als consument.

 

3. Herroepingsrecht 

Als je een huurovereenkomst met ons afsluit, heb je gedurende 14 dagen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de diensten niet wil behouden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden herroepen.  

Binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs terug via bankoverschrijving. 

Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het invulformulier voor herroeping gebruiken van de FOD Economie, beschikbaar via volgende link. Dit ingevulde formulier kan je opsturen naar hello@somethinggreen.be. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen. 

Indien je echter uitdrukkelijk hebt verzocht om de goederen te leveren vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen dan vervalt het herroepingsrecht. 

 

4. Prijs 

Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  

Levering aan huis in België bedraagt 25 euro, levering in een afhaalpunt van Bpost bedraagt 6 euro. Afhaling bij Atelier BéBé in Mechelen is mogelijk op afspraak en is gratis. Voor levering buiten België verzoeken we jou ons per mail te contacteren. 

Eventuele verzendkosten die de consument dient te betalen zijn afhankelijk van welke producten hij precies heeft besteld. De verzendkosten geven we duidelijk weer in het bestelproces en in je winkelmandje.

 

5. Betaling 

Wij aanvaarden betaling via Mollie (Bancontact, Visa en Mastercard) 

Betaling kan ook via overschrijving op volgend rekeningnummer: IBAN BE75 7340 6434 4351 - BIC KREDBEBB. In geval van betaling via overschrijving, kunnen wij wachten met de verzending van je producten tot wanneer we het volledige bedrag van de bestelling hebben ontvangen. 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser. 

 

6. Levering en uitvoering 

We leveren de door jou bestelde goederen in of op het door jou bij je bestelling aangegeven adres of in het afhaalpunt dat je aangaf bij bestelling.  

We doen ons uiterste best om te leveren op het moment dat je hebt aangeduid in de kalender tijdens het plaatsen van je bestelling. Wanneer dat niet mogelijk is, informeren we jou per mail na bestelling.

We leveren alle goederen schoon, goed onderhouden en in technisch goede staat af. Eventuele vooraf bestaande (gebruiks)schade delen we mee op het schadeformulier dat bij je bestelling zit. We verwachten dat je binnen 24u na ontvangst de goederen nakijkt op basis van het schadeformulier en eventuele niet-aangeduide schade aan ons meedeelt. Dit doe je door het schadeformulier aan te passen en naar ons terug te zenden per mail (hello@somethinggreen.be) binnen 24u na ontvangst van de goederen.

Indien geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen 24 uur na het in ontvangst nemen melden.  

 

7. Gebruiksvoorwaarden

a. Eigendom en persoonlijk gebruik

Je krijgt voor de duur van de huurovereenkomst het gebruiksrecht op de gehuurde goederen en Something Green blijft altijd eigenaar van de goederen. 

Het gehuurde goed is bestemd voor persoonlijk gebruik binnen het huishouden van de perso(o)n(en) die het goed hebben gehuurd. Het goed mag zodus niet verder verhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden. 

b. Schade en diefstal

Door het aangaan van een huurovereenkomst met ons verbind je je ertoe om onze goederen met de nodige zorg en voorzichtigheid te behandelen en te gebruiken in een rookvrije omgeving. Eventuele schade dien je onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden door het verzenden van een mail met foto’s waaruit de schade blijkt naar volgend emailadres: hello@somethinggreen.be

In geval van schade die herstelbaar is, zullen wij de herstellingen uitvoeren en jou de factuur van herstelling bezorgen. In geval de schade onherstelbaar is en het goed hierdoor onbruikbaar wordt of in geval van diefstal, zullen we de restwaarde van het goed aan jou factureren. De restwaarde is standaard 80% van de nieuwprijs van het goed. Schade die wordt veroorzaakt door gebreken in het goed zelf -niet veroorzaakt door verkeerd gebruik- tijdens de garantieperiode zijn voor onze rekening. 

We doen ons uiterste best om jou tijdens de duur van herstelling een alternatief aan te bieden, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd mogelijk zal zijn. 

Vraag zeker na bij je verzekeraar of je in het kader van je familiale verzekering van een tussenkomst kan genieten. 

c. Geen wijzigingen of herstellingen

Het is niet toegelaten om wijzigingen (van welke aard dan ook) aan te brengen aan het gehuurde goed. In het bijzonder is het niet toegestaan om etiketten te verwijderen, verbeteringen of herstellingen uit te voeren. 

d. Einde overeenkomst

Wanneer de overeenkomst eindigt – onafgezien van de reden voor beëindiging- bezorg je de gehuurde goederen in goede en propere staat terug aan Something Green. 

Indien aan het einde van de overeenkomst sprake is van schade en slijtage aan het gehuurde goed anders dan we redelijkerwijze mogen verwachten van normaal gebruik, dan behouden we ons het recht voor om de kosten van vervanging of herstel te verhalen op jou. 

 

8. Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst kan je zelf kiezen bij het plaatsen van je bestelling.

Aan het einde van de overeenkomst contacteren we jou om een afspraak vast te leggen om het gehuurde goed terug op te halen of door jou te laten binnenbrengen.  

Het is niet mogelijk om de gehuurde goederen tijdens of aan het einde van de huurperiode aan te kopen. Wil je de huurovereenkomst verlengen, contacteer ons dan vóór het verstrijken van de huurperiode en we bekijken de mogelijkheden.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder recht op schadeloosstelling voor de consument te beëindigen in volgende gevallen:

  • Wanneer wij vaststellen dat de contactgegevens die je ons hebt bezorgd niet correct zijn;
  • Wanneer je het gehuurde goed niet gebruikt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

9. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, .... 

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

 

10. Intellectuele Eigendom 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

Het is niet toegelaten gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo's, kleurencombinatie, … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

11. Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 

Wij zijn nooit aansprakelijk voor enige indirecte en/of enige gevolgschade.  

In ieder geval zal onze totale aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot directe schade en nooit meer bedragen dan de prijs die de klant aan ons heeft betaald voor de producten of diensten die direct aanleiding gaven tot de claim.

 

12. Privacy en bescherming van persoonsgegevens 

Something Green bv, met maatschappelijke zetel Blindestraat 24, 2800 Mechelen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0797.682.765 is de Verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens van de consument zal verwerken conform de Privacy Policy beschikbaar via volgende link: https://somethinggreen.be/pages/privacy-policy . 

 

13. Overige bepalingen 

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de offerte of bestelbon de volledige overeenkomst tussen de consument en ons.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van de Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

 

14. Klachtenregeling en geschillen 

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via hello@somethinggreen.be. We doen er alles aan om je klacht binnen 7 werkdagen te behandelen. 

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen is exclusief bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Belgische Wetboek Economisch Recht.  

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.  

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.